Dokument dostępny cyfrowo:

1
Regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym https://rezerwacje.mcs.wroc.pl/
§ 1 Słownik pojęć
1. Usługodawca – Gmina Wrocław z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 8971383551, Regon 931934839 – Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
2. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod domeną https://rezerwacje.mcs.wroc.pl/
3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, która składa zamówienie w Serwisie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
7. Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Kupującego, polegające na udostępnieniu obiektów sportowych. Usługa świadczona jest stacjonarnie, w miejscu i czasie określonym w serwisie, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
8. Rezerwacja – usługa świadczona drogą elektroniczną (UŚDE), polegająca na czasowym zablokowaniu dostępnego terminu na wybranym przez Kupującego obiekcie lub jego części, o ile termin jest dostępny.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego złożoną przez klienta usługodawcy w zakresie zawarcia umowy o świadczenie konkretnych usług
10. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług oferowanych przez Usługodawcę, której dane znajdują się w systemie obsługi klienta Usługodawcy.
11. Polityka prywatności – polityka prywatności dostępna na stronie https://rezerwacje.mcs.wroc.pl/
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady realizacji Rezerwacji, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Usług znajdujących się w Serwisie oraz zasady korzystania ze Serwisu.
2. Do realizacji Rezerwacji, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Usług oraz korzystania ze Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
4. Usługodawca może porozumiewać się z Klientem, a Klient z Usługodawcą poprzez pocztę e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), telefonicznie pod numerem 71 73-34-060 (od poniedziałku do piątku w
2
godzinach 7:00 – 15:00) oraz pisemnie listem (Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław).
5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Usługodawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta lub grupy Klientów.
6. Przedmiotem sprzedaży są Usługi prezentowane przez Serwis w chwili składania Zamówienia.
7. Ceny prezentowane na stronie internetowej Serwisu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
8. Usługodawca realizuje Rezerwacje oraz dokonuje sprzedaży Usług za pośrednictwem Serwisu na terenie Polski.
9. Usługodawca ma prawo do wprowadzania oraz wycofania Usług, zmiany ceny Usług, udzielania rabatów na poszczególne Usługi na podstawie Zarządzeń Prezydenta Wrocławia w tym zakresie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
10. W celu umożliwienia korzystania ze Serwisu, Klient musi się zarejestrować (Rejestracja jest konieczna do składania Zamówień w Serwisie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta przez podanie adresu e-mail i hasła dostępu.
11. Użytkownik może aktywować konto w Serwisie po uprzednim uzyskaniu wiadomości e-mail od Usługodawcy, umożliwiającej zintegrowanie konta w systemie obsługi Klienta Usługodawcy z kontem w Serwisie. Pełna aktywacja konta odbywa się poprzez zatwierdzenie przez Usługodawcę przynależności Kupującego do odpowiedniej grupy cenowej, o czym Klient również jest powiadamiany poprzez wiadomość e-mail.
12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Serwisu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
13. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565 Kodeksu cywilnego).
§3 Rezerwacja
1. Usługodawca umożliwia dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu.
2. W celu dokonania Rezerwacji należy dodać wybraną Usługę poprzez funkcję „Zarezerwuj”, według jej dostępności zamieszczonej na stronie Serwisu.
3. Rezerwacja dokonywana przez Klienta bez ważnej umowy z Usługodawcą realizowana jest do momentu wniesienia płatności za wybraną Usługę, nie dłużej jednak niż przez okres 15 minut (w przypadku rezerwacji opłacanej za pośrednictwem wskazanego przez Usługodawcę operatora płatności). W przypadku rezerwacji opłacanej w formie przelewu (poza operatorem płatności) rezerwacja jest ważna przez okres 3 dni. Po upływie tych terminów oferta Usługodawcy nie jest wiążąca.
4. W przypadku, gdy rezerwacja dokonywana jest przez Kupującego posiadającego podpisaną umowę z Usługodawcą, rezerwacja jest ważna do momentu jej zrealizowania lub rezygnacji przez Kupującego w terminie określonym w Regulaminie Rezerwacji Obiektów MCS Wrocław (24 godziny
3
przed rozpoczęciem jej realizacji lub – w przypadku rezerwacji dokonywanych w weekend – do poprzedzającego piątku, do godziny 13:00.
§ 4 Składanie Zamówień
1. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza.
2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Serwisu należy dodać wybraną Usługę poprzez funkcję „Zarezerwuj” a następnie zaznaczyć wybrane Usługi, przejść do zakładki „Dodaj do koszyka” i postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Serwisu, aż do kliknięcia przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” lub „Zarezerwuj” (dotyczy Zamówień opłacanych w formie przelewu lub Zamówień opłacanych przez Kupującego posiadającego ważną umowę z Usługodawcą).
3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje niezwłocznie e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży Usług.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie Usługi (przedpłata) przez Kupującego lub zawarcie umowy z Usługodawcą.
5. Usługodawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
1) Płatności on-line dokonywane są za pośrednictwem narzędzia: Fiserv dostępnego na stronie https://www.polcard.pl/ – prowadzonego przez Fiserv Polska S.A. z siedzibą pod adresem: Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, KRS: 0000061293, NIP: 526-02-10-429, REGON: 01287343400000, wpisany jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP8/2013.
2) Przelew tradycyjny na numer konta MCS Wrocław: 44 1020 5226 0000 6602 0416 4851
§ 5 Realizacja Zamówień
1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację konta i potwierdzenie złożenia Zamówienia).
2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Usługodawcy nie jest wiążąca.
3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy lub po podpisaniu umowy udostępnienia obiektu z Kupującym.
4. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.
5. Dowodem dokonania zakupu może być faktura VAT, o ile Kupujący wyraził chęć jej otrzymania w dniu złożenia zamówienia, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych. W przypadku wyrażenia takiej chęci, Kupujący obowiązany jest wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury.
6. Miejscami świadczenia Usług przez Usługodawcę są obiekty pozostaję w dyspozycji Usługodawcy.
7. Realizacja Usług jest możliwa w terminie wskazanym w Zamówieniu, w godzinach otwarcia danego obiektu sportowego, określonych na stronie https://rezerwacje.mcs.wroc.pl/
4
§ 6 Rękojmia i gwarancja
1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne Usługi /Rezerwacji (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, która jest rozpatrywana w terminie 14 dni.
3. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) albo pisemnie – listem na adres siedziby Usługodawcy lub osobiście w siedzibie Usługodawcy.
4. Składając reklamację Usługodawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Usługodawcy.
5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
7. Usługodawca nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem.
8. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Usług bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia zawarcia umowy (dotyczy sprzedaży Usług)/wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Odstępując od umowy Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
Załącznik nr 2
do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
adres: al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
telefon: 71 73-34-060
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
…………………………………………………………………………………………
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………
– Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
…………………………………………………………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
5. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
6. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, będące wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Wrocław w formie jednostki budżetowej, reprezentowane przez wyznaczonego Dyrektora tj. Pana Łukasza Wójcika, z siedzibą pod adresem al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu: 71 733-40-60, adres korespondencyjny: al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce Prywatności.
6
§ 9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także aktualnie obowiązujący Regulamin Rezerwacji Obiektów zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław oraz Regulamin udzielania ulgi w opłatach, określonych w cenniku udostępnienia obiektów zarządzanych przez MCS Wrocław, do kwoty 1,00 zł netto.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Serwisu https://rezerwacje.mcs.wroc.pl/ (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 23.03.2023 r.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 9 ust. 3 Regulaminu,
2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail.