Ułatwienia dostępu

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

pol.wroclawmaraton.pl

 1. Administratorem Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://pol.wroclawmaraton.pl zwanego dalej Serwisem internetowym, jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, będące wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Wrocław w formie jednostki budżetowej, reprezentowane przez wyznaczonego Dyrektora tj. Pana Łukasza Wójcika, z siedzibą pod adresem Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr. telefonu: 71 73-34-060, adres korespondencyjny: al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, zwane dalej Administratorem Danych Osobowych.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Konrad Cioczek z ENSIS Kancelarii Prawnej Cioczek & Wspólnicy Sp. K. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 3. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie;
 4. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia;
 5. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań;
 6. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 7. W przypadku występowania zawierającego hiperłącze do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych między Administratorem niniejszego Serwisu internetowego, a Administratorem danej zewnętrznej witryny występuje relacja współadmininistracji. Współadministracja ogranicza się wyłącznie do danych w zakresie niezbędnym do operacji związanych z funkcjonowaniem danego przycisku. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji czy dostawców serwisów społecznościowych. Nasi Współadministratorzy w obrębie niniejszego Serwisu internetowego to:
 8. Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook, Facebook Pixel) z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
 9. Twitter International Unlimited Company (Twitter) z siedzibą pod adresem: Fenian Strees DO2 F663 Dublin, Irlandia,
 10. LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn) z siedzibą pod adresem Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.
 11. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
 12. imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy kontakcie telefonicznym lub drogą poczty tradycyjnej,
 13. numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony, a także wtedy lub gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną; numer telefonu przetwarzany jest w celach kontaktowych,
 14. adres zamieszkania/korespondencyjny – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony, a także wtedy lub gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem, poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną; dane te są przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wysyłki korespondencji,
 15. adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisie internetowego przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej jak również przy kontakcie telefonicznym; dane przetwarzane są w celach kontaktowych,
 16. numer klienta – dane osobowe przetwarzane w przypadku, gdy użytkownicy dokonują rezerwacji za pośrednictwem analogowego formularza rezerwacji,
 17. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 18. NIP oraz nazwa firmy – dane niezbędne do wystawienia wszelkich faktur i innych dokumentów związanych z korzystaniem z naszych Usług,
 19. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 20. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 21. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
 22. zawierania i wykonywania umów w związku z oferowanymi przez nas usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane przestaną być przetwarzane w momencie zrealizowania danej umowy,
 23. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,
 24. bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisem internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania,
 25. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
 26. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.
 27. Co do zasady dane nie są przekazywane do Państw trzecich, ponieważ dane przetwarzane na skutek stosowania narzędzi Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook Pixel) przetwarzane są na serwerach irlandzkich. Niemniej podmioty dostarczające te narzędzia mogą zostać zobowiązane do przekazania danych do p. trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na nie przez przepisy prawa. W przypadku pytań dotyczących przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.
 28. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa). Dane osobowe mogą być również udostępniane w związku z obowiązkiem prawnym dotyczącym dostępu do informacji publicznej lub publikowaniem ich w Biuletynie Informacji Publicznej Administratora.
 29. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy.
 30. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO.
 31. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
 32. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 33. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 34. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 35. wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,
 36. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 37. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 38. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 39. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
 40. w przypadku podstawy prawnej w postaci zgody– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 41. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 42. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 43. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 1 lub 2 powyżej.
 44. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 45. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: https://pol.wroclawmaraton.pl/polityka-cookies
 46. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.