Ułatwienia dostępu

Komunikat - nowe obostrzenia w związku z pandemią COVID-19

W związku z wprowadzeniem przez Radę Ministrów nowych obostrzeń dotyczących uprawiania sportu informujemy, że od dnia 28.12.2020 roku do dnia 17.01.2021 roku uprawianie sportu jest dopuszczalne wyłącznie:

1) w ramach uprawiania sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)),

2) przez zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),

3) przez zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,

4) przez zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy o sporcie,

5) przez dzieci i młodzież uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.


Obiekty MCS będą we wskazanym czasie udostępniane jedynie wskazanym powyżej osobom. Wszelkie rezerwacje indywidualne zostają odwołane.


Potwierdzeniem istnienia wskazanych powyżej okoliczności będzie dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy. Dokument taki należy dostarczyć do MCS najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku zajęć cyklicznych dokument dostarcza się jednokrotnie, ale musi wskazywać daty i godziny korzystania z danego obiektu.


Dyrekcja MCS